Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Regulamin

Regulamin

określa zasady korzystania ze strony internetowej www.3xsrodowisko.pl, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora strony oraz zasady przetwarzania danych osobowych. Właścicielem strony www.3xsrodowisko.pl jest:

Stowarzyszenie REFA WIelkopolska
ul. Rubież 46 Budynek C3 61-612 Poznań

Adres poczty elektronicznej e-mail: biuro[at]refa[dot]pl
Dane Rejestrowe: KRS 0000079904, REGON 630202470, NIP 778-11-91-948.

Na podstawie upoważnienia merytoryczną treścią informacji zawartych na www.3xsrodowisko.pl oraz nadzorem i moderowaniem treści na FORUM użytkowników strony zarządza:
Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Ustawicznej „Transfer”
ul. Wielowiejska 28, 04-884 Warszawa


zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym – nr KRS:0000091703 oraz w GUS pod nr REGON:012810304.

Adres poczty elektronicznej e-mail: s-transfer[at]stowarzyszenie-transfer[dot]pl zwane dalej Administratorem.

Regulamin określa zasady świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem strony działającej pod domeną: www.3xśrodowisko.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

A. Definicje

A. Definicje

 1. Strona – strona internetowa działająca pod adresem www.3xsrodowisko.pl
 2. Użytkownik niezarejestrowany – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z treści zawartych na STRONIE – bez rejestrowania i logowania.
 3. Użytkownik zalogowany – użytkownik jak opisany w pkt. wyżej – który dokonał rejestracji oraz zalogował się po wejściu na STRONĘ. W czasie REJESTRACJI UŻYTKOWNIK ustala dla siebie login i hasło. Login musi być unikalny (jest sprawdzany przez system w czasie rejestracji), hasło jest indywidualnie ustalane i znane tylko UŻYTKOWNIKOWI. Treść strony w znacznej części jest dostępna dla UŻYTKOWNIKÓW NIEZAREJESTROWANYCH. Jednak dostęp do niektórych stron informacyjnych oraz do stron FORUM z możliwością dokonywania wpisów jest zarezerwowany tylko dla UŻYTKOWNIKOW ZALOGOWANYCH.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 5. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez ADMINISTRATORA, polegająca na przesyłaniu zainteresowanym otrzymywaniem na podany adres e-mail informacji związanych z ofertą ADMINISTRATORA.

B. Postanowienia ogólne

B. Postanowienia ogólne

Projekt „3 x Środowisko” – „Trzy kampanie integrujące przedsiębiorstwa sektora MŚP i ich otoczenie w działaniach na rzecz ochrony środowiska” został przygotowany z myślą o małych i średnich firmach. Naszym podstawowym celem jest wsparcie przedsiębiorców we wprowadzaniu zmian pozwalających uczynić ich firmy proekologicznymi. Dla zrealizowania tego celu Administrator poprzez stronę oferuje możliwość w szkoleniach, warsztatach i programach organizowanych lub współorganizowanych przez Administratora. Udział w programach oferowanych za pośrednictwem strony 3xsrodowisko.pl dla Użytkowników jest całkowicie bezpłatny.

 1. Administrator – w celu umożliwienia korzystania z pełnych możliwości strony świadczy usługi elektroniczne:
  • utworzenie i administrowanie konta Użytkownika;
  • przetwarzanie formularza zamówienia (zgłoszenia) Użytkownika;
  • przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”. Usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony;
  • świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta Użytkownika zawierana jest na czas nieoznaczony;
  • umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zzgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zamówienia (zgłoszenia) zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania formularza – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zgłoszenia.
 2. Do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy po stronie klienta konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową. W przypadku komputera – system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.o lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Urządzenia mobilne musza być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji strony konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia Polityka Prywatności umieszczona w zakładce na stronie.
 3. Użytkownik – zobowiązany jest do wprowadzania danych i treści do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane lub wprowadzane treści nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www.3xsrodowisko.pl nie stanowią oferty handlowej, są tylko zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

C. Forum – zasady korzystania

C. Forum – zasady korzystania

 1. Do zakładania tematów w ramach forum oraz zamieszczania postów na jego stronach uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy zalogowanistrony 3xsrodowisko.pl.
 2. Uczestnik Forum, który nie stosuje się do Regulaminu, będzie miał zablokowaną możliwość umieszczania wpisów na Forum.
 3. W ramach wpisów na forum Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania dobrych zwyczajów, umieszczania treści zgodnych z tematem, zachowania staranności w stosowaniu reguł języka polskiego.
 4. Niedozwolone jest umieszczanie wpisów wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz niedozwolonych przepisami prawa (np. materiały pornograficzne, nazistowskie i in.).
 5. Niedozwolone jest w ramach wpisów umieszczanie materiałów reklamowych.
 6. Moderatorzy i Administrator mają prawo edycji postów, a w ekstremalnych przypadkach do ich usunięcia, jeśli w rażący sposób odbiegają od Regulaminu.

D. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

D. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do realizacji programów opisanych na stronie i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.
 2. Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem stronu jest Administrator.
 3. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie „Rejestr użytkowników strony 3xsrodowisko.pl”
 4. Dane osobowe Użytkownika zbierane są przez Administratora za pośrednictwem strony w związku z rejestracją umożliwiającą pełne wykorzystanie treści strony oraz w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany, zrealizowania lub rozwiązania umowy pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem – jeżeli zawarcie takiej umowy jest wymagane do realizacji celów opisanych na stronie.
 5. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów otrzymujących „Newslettery” ze strony będzie okresowo otrzymywać informacje o ofercie Administratora, nowościach na stronie, nowych i planowanych wydarzeniach. Użytkownik będzie będzie otrzymywał „Newsletter” drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi „Newslettera”.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych może skutkować ograniczeniem dostępu do niektórych treści strony.
 8. Zgodę na podanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
 9. Dla zrealizowania pełnego dostępu do treści strony może być konieczne podanie niektórych spośród następujących danych Użytkownika:
  • nazwisko i imię Użytkownika;
  • adres e-mail Użytkownika;
  • login Użytkownika;
  • hasło Użytkownika;
  • aplikacja w celu usprawnienia komunikacji zapamiętuje też IP, z którego była przeprowadzona transmisja danych.

E. Postanowienia końcowe

E. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcja prawa polskiego
 2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce Regulamin na stronie www.3xsrodowisko.pl i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Użytkownika. Treść Regulaminu może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:
 4. Ustawa KodeksCywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami;
 6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
 7. W przypadku gdyby w Regulaminie zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami Regulaminu.
 8. W przypadku sporów sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 9. Wszystkie nazwy produktów, firm oraz wykorzystane na stronie graficzne znaki towarowe są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 10. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie www.3xsrodowisko.pl chronione są na podstawie art.1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – OPAiPP (Dz. U. 1994 Nr 24 poz.83) – czyli posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora.
Facebook