Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.
Ochrona środowiska
Rozmowa z partnerem wspierającym nasz projekt - projekt "SMART4Action"

Jaki był cel projektu?

„SMART4Action”, „Zrównoważone monitorowanie i raportowanie celem podniesienia świadomości dotyczącej lasów, świadomości ekologicznej i ochrony”, ma za zadanie zmienić kształt monitorowania lasów we Włoszech i systemu informacji i raportowania w sposób który, zachowując naukowy charakter, będzie bardziej zrównoważony finansowo, nawet w ramach ograniczonego budżetu. Istnieją trzy cele szczegółowe projektu:

Cel 1. Projekt nowego systemu w celu znacznego obniżenia kosztów (cel: 30% obecnych kosztów rocznych, szacowanych na około 850 tysięcy euro) oraz - jednocześnie - docenienie znaczenia obecnych informacji w odniesieniu do statystyk krajowych i regionalnych w zakresie kluczowych zmiennych związanych z usługami zarządzania zrównoważonego lasów i ekosystemów. Cel ten będzie określał zakres, w którym system monitorowania może zostać zmniejszony i ponownie zdefiniowany, zachowując wiele ze swojego potencjału informacyjnego.

Cel 2. Opracowanie i wdrożenie ulepszonej komunikacji, systemu informacji oraz przekazywania danych zainteresowanym stronom (regiony i prowincje, parki narodowe i regionalne, lokalne gminy, agencje ochrony środowiska, menedżerowie, organizacje pozarządowe, obywatele). Będzie to promowanie świadomości, wspieranie monitorowania lasów oraz konsolidacja wiedzy na temat kluczowych zmiennych leśnych u  zainteresowanych stron. 

Cel 3. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów mających na celu bezpośrednie zaangażowanie lokalnych mieszkańców w zarządzanie oraz w monitorowanie łatwo mierzalnych zmiennych. Działania te zbiorą dotychczasowe doświadczenia w łatwo przystępnej formie, również dla nie-profesjonalistów, którzy mogą "zaadoptować" te rozwiązania w celu zapewnienia ich funkcjonalności.

Jaka była idea realizacji tego projektu?

Ideą realizacji projektu było to, że monitoring jest kluczowym elementem dla lepszego poznania ekosystemów i ich odpowiedzi na zmiany klimatu, pomagając jednocześnie  w dostarczaniu informacji dotyczących polityki łagodzenia zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi dla zasobów leśnych. Także, na tym tle „SMART4Action” zmieni kształt włoskiego systemu monitoringu w oparciu o następujące filary: istniejącą infrastrukturę (kształt, sprzęt), powiązaną ze Zbiorem Narodowym Lasów, popyt zainteresowanych stron, istniejące bazy danych, zbierane od 1987 (sieć na dużą skalę) oraz od 1995 (intensywna współpraca), doświadczenie i wiedza zdobyta w ciągu ostatnich 25 lat. Ponowne zaprojektowanie systemu zostanie skierowane na obniżenie kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu jak największego potencjału informacyjnego oraz zwiększenie widoczności i wykorzystania danych z monitoringu.

Jakie będą rezultaty projektu dla społeczności lokalnej / środowiska lokalnego?

Informacja i świadomość społeczności lokalnej są konkretnymi celami projektu. Jednym z celów projektu jest poprawa komunikacji, informacji i transferu danych do zainteresowanych stron (regionów i prowincji, parków narodowych i regionalnych, lokalnych gmin, agencji ochrony środowiska, menedżerów, organizacji pozarządowych, mieszkańców). Wolontariusze (pojedynczy obywatele i / lub stowarzyszenia) będą bezpośrednio zaangażowani w utrzymanie systemu i monitorowanie, pod odpowiednim nadzorem naukowców i pracowników. Ponadto, będą oni mieć możliwość korzystania z różnych mediów, w tym inteligentnych ekranów, aplikacji na smartfony i oczywiście narzędzi internetowych projektu. Będzie to wspierać świadomość, wsparcie monitorowania lasów i utrwalać wiedzę o kluczowych zmiennych leśnych. Ta zdobyta wiedza i zaangażowanie, mogą być dodatkową być motywacją do dbania o środowisko i ujrzenia roli, jaką środowisko ma na ludzi.

Kim są beneficjenci projektu?

Beneficjentem koordynującym jest Corpo Forestale dello Stato (CFS), która jest organem technicznym policji zależnym od włoskiego Ministerstwa Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa. Działa w zakresie  kontroli środowiska, monitorowania lasów i zapobiegania pożarom lasów. Szczególnie, DIV 6 ^ jest częścią CFS i jest zaangażowana od 1985 roku w realizację konkretnych zadań w zakresie monitorowania ekosystemów leśnych.

Beneficjentami Stowarzyszonymi są:

- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) jest główną instytucją badawczą, publiczną Włoch;

- Consiglio per la ricerca w agricoltura e l'ANALISI dell'Economia agraria (CREA, była CRA) jest Krajową Organizacją Badawczą o ogólnych kompetencjach naukowych w dziedzinie rolnictwa, agroprzemysłu, żywności, rybołówstwa i leśnictwa;

- Uniwersytet Firenze (UNIFI) posiadający bogate doświadczenie w międzynarodowych projektach z zakresu Badań i Rozwoju Technologii 

Kim są partnerzy realizujący projekt?

Oprócz beneficjentów wspomnianych powyżej, dwa podmioty zewnętrzne biorą udział w realizacji projektu: TerraData environmetrics srl, spin-off Uniwersytetu w Sienie i Uniwersystet w Camerino - sekcja nauk biologicznych i medycyny weterynaryjnej. W imieniu CFS, podmioty te podejmują dodatkowe działania w ramach projektu.

Jakie są główne działania realizowane w ramach projektu?

Do tej pory główne działania realizowane w ramach projektu są następujące:

-  zebrano dane środowiskowe i biologiczne oraz utworzono bazę danych;

- stworzono zoptymalizowany i opłacalny system monitorowania lasów, poprzez ocenę i zmniejszenie kosztów o co najmniej 30% w stosunku do lat 2009-2010 (przegląd wydatków);

- rozpoczęto fazę testów na sześciu intensywnie monitorowanych obszarach, w celu oceny zmniejszonej liczby zmiennych / miejsc / intensywności próbkowania wymaganej do przeglądu odpowiedzi biologicznej lasu na czynniki środowiskowe;

- odbyło się kilka spotkań, a inne zostaną zorganizowane lokalnie w celu informowania i zaangażowania podmiotów lokalnych oraz szkolenia przyszłych operatorów lasów i obywateli, którzy będą brać udział w procesie monitorowania.

Czy wystąpiły do tej pory jakiekolwiek problemy podczas realizacji projektu?

Do tej pory nie wystąpiły żadne problemy.

Jakie są planowane działania promocyjne w ramach projektu?

Projekt przewiduje szereg spotkań i szkoleń dla uczestników. Działania te skierowane są zarówno na przekazanie odpowiedniej wiedzy technicznej tym, którzy będą rzeczywiście zaangażowani w działania, jak i ogólnej wiedzy obywatelom, którzy będą mogli włączyć się w proces monitorowania, jak i nauczyć prostych metod monitorowania.  Kursy przeznaczone dla obywateli będą również upowszechniać i wykorzystywać wiedzę obywateli, powstanie również manual, który zostanie przygotowany do końca 2016 roku. Spotkania będzie odbywać się lokalnie, obok  obszarów monitorowanych, a więc obejmą również miejscową ludność. Pierwsze ważne spotkanie odbyło się w Mediolanie, podczas EXPO i przyciągnęło uwagę wielu uczestników. 

W międzyczasie zaprezentowaliśmy nasz projekt we Włoszech, w szkole CFS, operatorom leśnym i personelowi technicznemu. Przygotowaliśmy również krótką prezentację projektu, zamieszczoną w kilku gazetach, w materiałach dla prasy oraz na stronie internetowej projektu.

Pokazaliśmy pierwsze rezultaty projektu na spotkaniu technicznym w ramach Międzynarodowego Programu Kooperacyjnego (ICP) na temat Przygotowania i Monitorowania Efektów Zanieczyszczenia Powietrza w oddziaływaniu na lasy i ekosystem. 

Jakie są rezultaty oczekiwane na koniec projektu? Jak je zmierzyć?

Oczekiwane wyniki przedstawiają się następująco:

• stworzenie zoptymalizowanego i efektywnego kosztowo systemu monitorowania lasów, aby kontynuować monitorowanie lasów na poziomie krajowym w sposób zrównoważony, ograniczenie kosztów o co najmniej 30% w stosunku do lat 2009-2010;

przygotowanie 21 arkuszy informacyjnych (po 1 na region i prowincję autonomiczną) podsumowujących dane z monitorowania w połączeniu z podstawowymi celami: liczba zasobów leśnych, status i tendencje zdrowia i witalności drzew, różnorodności biologicznej roślin, składowanie chemikaliów, ozonu troposferycznego, zmiennych klimatycznych w lasach;

przygotowanie 20-31 arkuszy informacyjnych, które następnie zostaną rozdystrybuowane na poziomie lokalnym (regionalne i monitorowane obszary). Status i tendencje zdrowia i witalności drzew, różnorodności biologicznej roślin, składowanie chemikaliów, ozonu troposferycznego, zmiennych klimatycznych w lasach (jeśli dotyczy);

uśrednione szacunki na 10-15 lat (w zależności od dostępności danych) w kwestii klimatu, gleby, osadzania i ozonu troposferycznego dla wszystkich mniej rozległych (20-31) i bardziej rozległych (ok 260) monitorowanych obszarów;

szacunki średnioterminowych krajowych trendów dotyczących zdrowia drzew, klimatu, osadzania i poziomu gruntu zmiennych dla wszystkich mniej rozległych (20-31) i bardziej rozległych (ok 260) monitorowanych obszarów;

mapy pokazujące zmiany wyżej wymienionych trendów;

manual dla praktyka na temat oceniania stanu drzew, wzrostu i różnorodności gatunkowej;

co najmniej sześć mniej rozległych obszarów przy pełnym zaangażowaniu obywateli;

co najmniej sześć mniej rozległych obszarów obejmujących pełny program (kursy, ekrany, konferencje, broszura).

Jaki jest czas trwania tego projektu?

Długość projektu to czas od września 2014 roku do marca 2018 roku.

Dziękuję za rozmowę.

 

Projekt „3xŚrodowisko” wspiera działania pro-ekologiczne w firmach z sektora MSP. Pokazuje, że ochrona środowiska zaczyna się od obniżania rachunków, czyli od oszczędzania wody, energii elektrycznej i innych zasobów. Firmy mogą wypracować metody takich działań podczas bezpłatnych warsztatów oraz korzystając z bazy dobrych praktyk. Projekt jest dofinansowany z udziałem instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE+ i ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

strona:www.3xsrodowisko.pl 

facebook:  www.facebook.com/Ekologiawfirmie

Facebook