Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Witamy!


Autor Wiadomość
Napisane: 2016-04-28 17:38
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"marciocha_mb" napisał/a

Czy takie pozwolenie jest wydawane na jakiś określony czas?


Stosowne pozwolenia udziela się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Okres ważności i treść pozwolenia określa art. 188 POŚ.
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydaje się na okres nie dłuższy niż 20 lat. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat.
Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 rozporządzenia dotyczące ścieków ust. 1 pkt 1 PW albo art. 45a PW rozporządzenie dotyczące substancji, których wprowadzenie do ścieków wymaga pozwolenia wodnoprawnego ust. 1 wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.
Pozwolenie wodnoprawne na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat.
O tych terminach w zakresie PW mówi art. 127 ustawy.
Napisane: 2016-04-28 17:44
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"marciocha_mb" napisał/a

I czy są u nas jakieś kary dla firm, które próbują obejść uzyskanie takiego pozwolenia?


Zgodnie z art. 292 POŚ w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za:
• wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów,
• pobór wody lub wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
Ponadto opłaty podwyższone nalicza się za czynności związane z odpadami, gdy podmiot korzystający ze środowiska nie dysponuje wymaganą decyzją, m.in. zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, jak również opłaty takie pobiera się za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, za niedozwolone składowanie odpadów lub za pozbycie się odpadów w miejscach przyrodniczo wrażliwych, np. na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody (art. 293 POŚ).
Ponadto brak wymaganego pozwolenia na korzystanie ze środowiska skutkuje zamknięciem instalacji. W takiej sytuacji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydaje decyzję w trybie art. 365 POŚ o wstrzymaniu eksploatacji instalacji.
Napisane: 2016-04-28 17:45
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"SzulcPawel" napisał/a

Jakie organy są odpowiedzialne za wydawanie tego rodzaju pozwoleń?


Właściwość organów w sprawach ochrony środowiska została ustanowiona w art. 378 POŚ.
To zależy od rodzaju przedsięwzięcia, czyli jego klasyfikacji.
Zatem należy przeanalizować, czy realizowane albo zrealizowane jest przedsięwzięcie kwalifikowane obecnie jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dla takich przypadków w większości przepisów prawnych jako kompetentny organ ochrony środowiska wskazany jest marszałek województwa, a w pozostałych – starosta.
Niezależnie od charakterystyki każde przedsięwzięcie lub czynność (zdarzenie) podejmowane na terenie zakładu, zaliczonego już do przedsięwzięć zawsze wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, powoduje, że kompetentnym organem w sprawach ochrony środowiska marszałek.
Wprawdzie kwalifikacji danego przedsięwzięcia dokonujemy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Jednak często mamy do czynienia z koniecznością uwzględnienia faktu, że dotyczy ona już zrealizowanego przedsięwzięcia. Rozporządzenie określa przedsięwzięcia, które jeszcze nie zostały zrealizowane, stąd chociażby sformułowanie „spowoduje zaliczenie zakładu…”. Zakłada się tu zmianę kwalifikacji w przyszłości. Dla ustalenia kompetencji decyzyjnych na etapie eksploatacji nie ma to znaczenia, bowiem takie zaliczenie jest już dokonane na etapie inwestycyjnym.
Tak więc jeżeli na terenie zakładu jest eksploatowana instalacja kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo sprawa dotyczy takiego przedsięwzięcia, to marszałek województwa jest organem ochrony środowiska właściwym w sprawach:
– o których mowa w POŚ (wg art. 378 ust. 2a):
• wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu (art. 115a ust. 1)
• przyjęcia zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia (z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na wytwarzanie pól elektromagnetycznych (art. 152 ust. 1)
• wydania decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia (art. 154 ust. 1)
• wydania pozwolenia (zintegrowanego, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów) (art. 183)
• wydania decyzji nakładającej na podmiot obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do stanu właściwego, albo uiszczenia kwoty pieniężnej za szkodę (art. 362 ust. 1-3);
– o których mowa w ustawie o odpadach (UO):
• wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19 ust. 2)
• przyjęcia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (24 ust. 1)
• wydania zezwolenia na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów (art. 26 ust 2)
• wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów (art. 53 ust. 3)
• wydania decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części (art. 54 ust. 2)
• wydania zezwolenia na odzysk odpadów do technicznego zamknięcia składowiska odpadów lub jego rekultywacji (art. 54 ust. 5);
– wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonywanie urządzeń wodnych (wg art. 140 ust. 2 pkt 1 PW);
– wydania zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (wg art. 34 ust. 2 UHE);
Należy pamiętać jednak o tym, że przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację (art. 378 ust. 2b POŚ).
Napisane: 2016-04-28 17:45
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"mstepien54" napisał/a

Czy droga administracyjna do uzyskania takiego pozwolenia jest długa?


To zależy od skali przedsięwzięcia, jego lokalizacji i klasyfikacji oraz od sporządzenia właściwej dokumentacji (czy spełnia ona wymagania odpowiednich przepisów prawnych). Nie bez znaczenia jest również poziom kompetencji urzędników wydających określone pozwolenie, a z tym bywa różnie w różnych częściach kraju. Generalnie terminy uzyskania pozwoleń wynikają z KPA, o czym napisałam wcześniej.
Napisane: 2016-04-28 17:46
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"mstepien54" napisał/a

I czy w ogóle łatwo jest uzyskać takie pozwolenie?


Na to pytanie odpowiedziałam wcześniej.
Napisane: 2016-04-28 17:58
moderator
moderator
zaawansowany
Twórca tematu
zarejestrowany: 28.02.2014
Posty: 33
To było już ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy Państwu za wzięcie udziału w debacie! Dziękujemy również Pani Dorocie Kamińskiej - ekspertowi inżynierii środowiska za udział w naszej debacie!Facebook