Niniejsza strona korzysta z plików cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jej zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.
Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Polityka prywatności. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia.

Witamy!


Autor Wiadomość
Napisane: 2016-04-26 12:34
moderator
moderator
zaawansowany
Twórca tematu
zarejestrowany: 28.02.2014
Posty: 33
Zapraszamy do zadawania pytań do jutra, tj. 26 kwietnia!
Napisane: 2016-04-26 16:11
CezaryM
CezaryM
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 1
Ile, średnio, trwa wydawanie takich pozwoleń?
Napisane: 2016-04-26 17:14
MichalinaGronowska33
Michalina Gronowska
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 2
Ile jest rodzajów takich pozwoleń?
Napisane: 2016-04-26 17:16
MichalinaGronowska33
Michalina Gronowska
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 2
I jakie to są rodzaje?
Napisane: 2016-04-26 19:09
andrzej_wolski
Andrzej Wolski
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 1
Jakie są koszty uzyskania takich pozwoleń?
Napisane: 2016-04-26 19:11
anais99
anais99
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 3
Czy w Polsce liczba takich pozwoleń rośnie, czy maleje?
Napisane: 2016-04-26 19:12
anais99
anais99
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 3
I jak to wygląda np. w innych krajach UE?
Napisane: 2016-04-26 19:24
niko87
niko87
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 1
Czy są jakieś unijne regulacje w tym zakresie?
Napisane: 2016-04-26 20:48
marciocha_mb
marciocha_mb
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 2
Czy takie pozwolenie jest wydawane na jakiś określony czas?
Napisane: 2016-04-26 20:50
marciocha_mb
marciocha_mb
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 2
I czy są u nas jakieś kary dla firm, które próbują obejść uzyskanie takiego pozwolenia?
Napisane: 2016-04-26 23:03
SzulcPawel
SzulcPawel
początkujący
zarejestrowany: 26.04.2016
Posty: 1
Jakie organy są odpowiedzialne za wydawanie tego rodzaju pozwoleń?
Napisane: 2016-04-27 09:46
mstepien54
mstepien54
początkujący
zarejestrowany: 27.04.2016
Posty: 2
Czy droga administracyjna do uzyskania takiego pozwolenia jest długa?
Napisane: 2016-04-27 09:47
mstepien54
mstepien54
początkujący
zarejestrowany: 27.04.2016
Posty: 2
I czy w ogóle łatwo jest uzyskać takie pozwolenie?
Napisane: 2016-04-28 17:32
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"CezaryM" napisał/a

Ile, średnio, trwa wydawanie takich pozwoleń?


Jeżeli wniosek i załączona do niego dokumentacja są wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a właściwy organ nie ma do nich zastrzeżeń, to wydanie odpowiedniej decyzji trwać może od dwóch tygodni do miesiąca czasu.
Właściwy organ ochrony środowiska uwzględnia przy tym terminy, jakie wynikają z Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA), bowiem każda sprawa natury administracyjnej powinna zostać załatwiona we właściwym czasie.
Zgodnie z postanowieniami art. 35 §3 KPA, załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Natomiast w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Z kolei art. 217 § 3 KPA stanowi, że zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Termin jednego miesiąca jest jednak okresem końcowym, maksymalnym, bowiem sprawę należy załatwić wcześniej niż w ostatnim dniu tego okresu (1 miesiąc).

Z kolei termin dwóch miesięcy został przewidziany dla załatwienia spraw w postępowaniu wyjaśniającym przed organem pierwszej instancji, jeżeli te sprawy mają charakter „szczególnie skomplikowany”. Niestety, ustawodawca nie wyjaśnia, co rozumie przez to pojęcie, dlatego do pracownika organu administracji będzie zależała decyzja, czy zakwalifikuje daną sprawę jako szczególnie skomplikowaną czy też nie.

Niezwłoczne załatwienie sprawy oznacza, że sprawa może być rozpatrzona na podstawie faktów i dowodów powszechnie znanych albo znanych z urzędu organowi, przed którym toczy się określone postępowanie administracyjne. Stąd należy wysnuć wniosek, że sprawy załatwiane niezwłocznie nie należą do spraw szczególnie skomplikowanych. Można powiedzieć, iż niezwłoczne załatwienie sprawy oznacza jej szybkie załatwienie.


[Ten temat był edytowany 1 razy. Ostatnio 28.04.2016 o 17:33.]
Napisane: 2016-04-28 17:34
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"MichalinaGronowska33" napisał/a

Ile jest rodzajów takich pozwoleń?


Generalnie są to dwa rodzaje pozwoleń: tzw. pozwolenia sektorowe, czyli oddzielnie na poszczególne emisje i pozwolenie zintegrowane dla instalacji typu IPPC.
Rodzaje pozwoleń określa art. 181 Prawa ochrony środowiska (POŚ).
Pozwolenia sektorowe uzyskuje się na następujące rodzaje emisji, tj. na emisję:
• gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
• ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
• wytwarzanie odpadów.

W przypadku korzystania z wód rodzaje pozwoleń wymienia Prawo wodne. Na podstawie art. 122 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.), jeśli Prawo wodne nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na określone korzystanie z wód, wymienione w tych przepisach.

Natomiast ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), która zastąpiła obowiązującą w tym zakresie regulację z dnia 27 kwietnia 2001 r. reguluje wydawanie zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami.
Jeżeli jednak, ze względu na rodzaj i skalę, prowadzenie danej instalacji może spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych komponentów środowiska, a także wchodzi w skład instalacji, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), to do jej funkcjonowania niezbędne jest pozwolenie zintegrowane. To pozwolenie obejmuje w jednej decyzji wszystkie rodzaje emisji powodowanych przez dany zakład przemysłowy. W takiej sytuacji organ nie udziela danemu podmiotowi pozwoleń sektorowych. Lub też pozwolenia sektorowe, które były wcześniej udzielone i zachowały ważność zostają przez organ cofnięte.
Napisane: 2016-04-28 17:34
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"MichalinaGronowska33" napisał/a

I jakie to są rodzaje?


Jak wspomniałam w odpowiedzi wcześniejszej mamy dwa rodzaje pozwoleń.
Pozwolenie jako takie to swoisty rodzaj licencji, która wydana zostaje dla określonej instalacji lub działalności w danej lokalizacji i która uprawnia określony podmiot do korzystania ze środowiska na określonych warunkach. Licencja ta umożliwia wprowadzanie do środowiska określonej ilości zanieczyszczeń (emisja), energii lub substancji w trakcie prowadzenia działalności przemysłowej.

W przypadku pozwoleń tzw. sektorowych będą to licencje w zasadzie odrębne wydane na każdą emisję oddzielnie, chociaż takie pozwolenie może łączyć np. pozwolenie na pobór wody i pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
Pozwolenie zintegrowane jest pozwoleniem na wszystkie rodzaje emisji powodowanych przez dany zakład przemysłowy, ale również uwzględnia i podkreśla całościowe podejście zakładu do ochrony środowiska realizowane m.in. poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik (ang. best available techniques, BAT) tj. najbardziej efektywnych technik w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości, o takim stopniu rozwoju, który umożliwia jej praktyczne zastosowanie z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a którą to technikę prowadzący daną instalację może uzyskać i wdrożyć.
Napisane: 2016-04-28 17:35
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"andrzej_wolski" napisał/a

Jakie są koszty uzyskania takich pozwoleń?


Koszty uzyskania pozwoleń są bardzo różne i zależą od stopnia skomplikowania sprawy, wielkości emisji i rodzaju pozwolenia. W przypadku pozwoleń sektorowych sporządzenie wymaganej dokumentacji będzie wynosić od kilku do ponad 20 tys. PLN, zaś w przypadku pozwoleń zintegrowanych od ponad 50 tys. PLN, a czasami nawet ponad 100 tys. PLN.
Napisane: 2016-04-28 17:35
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"anais99" napisał/a

Czy w Polsce liczba takich pozwoleń rośnie, czy maleje?


Liczba pozwoleń rośnie ponieważ kryteria są coraz bardziej ostre i ilość podmiotów, których obowiązkiem jest uzyskanie pozwolenia na korzystanie ze środowiska też się zwiększa.
Napisane: 2016-04-28 17:36
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"anais99" napisał/a

I jak to wygląda np. w innych krajach UE?


Jest podobnie bowiem zasady ochrony środowiska, jak i korzystania ze środowiska wynikają z tych samych dyrektyw, a te dyrektywy zostały implementowane do prawa krajowego.
Napisane: 2016-04-28 17:36
DorotaKaminska
Dorota Kamińska
początkujący
zarejestrowany: 28.04.2016
Posty: 12
"niko87" napisał/a

Czy są jakieś unijne regulacje w tym zakresie?


Oczywiście jest szereg dyrektyw dotyczących ochrony środowiska, które odnoszą się do zezwoleń władz na korzystanie ze środowiska.
Ustawa Prawo ochrony środowiska, jak i ustawy szczegółowe dotyczące ochrony środowiska wymieniają na wstępie dyrektywy UE, jakie dana ustawa wdrożyła w zakresie swojej regulacji.Facebook